Obsah

INTEGRACE A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI POTÍŽEMI

   Naše škola je zcela otevřená všem dětem a nabízí možnost vzdělávání i pro děti, které mají specifické potíže. Pokud jsou tito žáci začleněni = integrováni do běžné třídy, pracují podle IVP – individuálního vzdělávacího programu. Tento program jim dává možnost zvládat učivo základní školy jen do té míry, kam jim to jejich vlastní schopnosti a možnosti dovolí. V případě potřeby jsme schopni zajistit žákovi i asistenta pedagoga, případně osobního asistenta, který je nápomocen dítěti a paní učitelce či panu učiteli v hodinách při výuce.  Tito žáci by bez pomoci asistenta nemohli být úspěšní v běžné třídě a učitelé by se jim nemohli sami plně věnovat. Pracují dle IVP, který jim připraví třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, asistentem pedagoga, ostatními vyučujícími a zákonnými zástupci žáka. 
   V současné době (školní rok 2019/2020) působí na naší škole tři asistentky pedagoga, paní J. Špirková v 2. třídě, paní L. Kulíková a paní M. Naňáková, obě v 6. třídě. Žákům, kterým je dle vyjádření PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) či SPC (Speciální pedagogické centrum) doporučena speciální reedukační péče, se věnuje školní speciální pedagog, paní učitelka L. Kakosová. 
   Jsme přesvědčeni, že integrace dětí se specifickými obtížemi do běžných základních škol jim dává možnost se plně a plnohodnotně začlenit do společnosti a vzdělávat se společně s ostatními dětmi. Snažíme se těmto dětem dát maximum, ale zároveň ony nás neskutečně obohacují a učí nás, že každý jsme jiný, každý máme své přednosti, každý z nás potřebuje občas pomoc, učí nás, jak respektovat jeden druhého a současně být respektován druhými. Tyto děti, tito lidé mají mezi námi právoplatné místo a my jsme si toho vědomi. Proto nabízíme vzdělání všem dětem bez rozdílu a pomocnou ruku rodičům, kteří se často nachází ve velmi složité a nelehké situaci. Naším cílem je vytvořit ve škole přátelské prostředí, ve kterém se budou cítit dobře všechny děti. 

Asistence

Asistence

Asistence

Asistence

Asistence