Obsah

Projekty

V moderním vyučování je kladen důraz na to, aby informace nebyly žákům pouze předkládány k „biflování“, ale aby se žáci sami naučili informace vyhledávat, pracovat s nimi, aby si uměli dobře naplánovat a zorganizovat práci, aby se dokázali spolehnout sami na sebe, ale také na ostatní při týmové spolupráci, aby své poznatky dovedli uplatnit v běžném životě a v neposlední řadě, aby výuka pro ně byla zajímavá, hravá a přínosná. A přesně to všechno se skrývá ve slově PROJEKT.

Projekt je práce na určité téma naplánovaná tak, aby vedla k danému cíli. Při různých činnostech by se měly prolínat prvky z různých předmětů a vzdělávacích oblastí. Může probíhat jednu hodinu, 2 dny i týden. Setkáváme se ale také i s celoročními projekty. Učitel projekt připraví, žáky se svým záměrem seznámí a motivuje je k tvůrčí práci. Pak už pouze činnost žáků koordinuje a pomáhá jim. Výsledkem každého projektu by měla být prezentace, tzn. předvedení výsledků práce (v rámci třídy, v jiné třídě, na veřejnosti,…), závěr a zhodnocení.

Neexistuje pro učitele příjemnější pocit, než když žáky vyučování baví, vidí smysl svého konání, mají radost z dobře vykonané práce a váží si svých výsledků. Na naší škole se snažíme o to, aby dobrý pocit z dobře vykonané práce měl jak „čerstvý“ prvňáček, tak zkušený „deváťák“.