Obsah

Rada školy a Unie rodičů

Rada školy

Počátky činnosti Rady školy při Základní škole v Trhovém Štěpánově spadají do školního roku 2000/2001. Tehdejší obecní zastupitelstvo zřídilo Radu školy na svém zasedání dne 16.5. 2000. Nový školský zákon, který vešel v platnost 1.1. 2005, změnil statut doposud nepovinných rad škol na povinné. Nová Rada školy byla tak zřízena rozhodnutím zastupitelstva Obce Trhový Štěpánov v roce 2005. Bylo schváleno, že v devítičlenné Radě školy budou tři zástupci zřizovatele školy, tři zástupci rodičů a tři zástupci pedagogického sboru.

Rada školy je samosprávným orgánem, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy a dalším osobám účastnit se správy školy. Funkční období členů Rady školy jsou tři roky. V čele rady stojí předseda zvolený nadpoloviční většinou všech členů rady. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Zákon dává školským radám poměrně široké pravomoci. 

a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření školy
c)schvaluje školní řád a navrhuje změny
d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e)projednává inspekční zprávy ČŠI
f)vyjadřuje se ke koncepčním záměrům školy, ke jmenování a odvolání ředitele školy
g)projednává s ředitelem školy připomínky a stížnosti zákonných zástupců žáků školy
Rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší většinou jejich přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O jednání Rady školy pořizuje záznam člen rady pověřený Radou školy. Rada školy se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby.

Složení Rady školy ve školním roce 2018/2019
Členové Rady školy

Zástupci zřizovatele školy

 • Bc. Štěpánka Bézová
 • Josef Korn
 • Miroslav Petrásek

Zástupci pedagogického sboru

 • Mgr. Jan Balšánek
 • Mgr. Hana Früblingová
 • Mgr. Monika Mendová

Zástupci rodičů žáků

 • Jan Horáček
 • Stanislava Nácovská
 • Hana Vošická

Předsedkyně Rady školy

 • Mgr. Hana Früblingová

Unie rodičů

Unie rodičůUnie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov byla ustavena v červnu 2009 a je nástupnickou organizací Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ Trhový Štěpánov. Cílem této organizace je prosazovat zájmy žáků a jejich rodičů a  další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání žáků školy. Dále pomáhá škole v oblasti ekonomické, materiálního zabezpečení a hospodářské činnosti. Sdružení také projednává s ředitelem školy koncepci výchovně-vzdělávací činnosti, podmínky zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální, otázky provozu školy a zabývá se rovněž možnostmi sponzorování školy, pomocí sociálně slabším jedincům a podporou talentovaných žáků. 

Členy sdružení mohou být rodiče současných i bývalých žáků, pedagogičtí pracovníci školy a další fyzické osoby, kromě současných žáků školy. Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada všech členů, která se schází jednou ročně. Činnost sdružení řídí Rada volená Valnou hromadou vždy na jeden školní rok. Rada je dvacetičlenná (podle počtu tříd). Členem Rady je také ředitel školy. Rada se schází nejméně jednou za školní rok a ze svého středu volí předsedu a pokladníka.

Také v letošním školním roce plánuje Unie rodičů ve spolupráci se ZŠ Trhový Štěpánov, MěÚ Trhový Štěpánov a místními organizacemi (TJ Sokol Trhový Štěpánov, SDH Trhový Štěpánov, Organizace 5. prosince) pořádání různých akcí např. Lampiónový průvod a Ples Unie rodičů nebo účast na Vánočních trzích a Vítání léta s jarmarkem.

Kontaktní údaje

Unie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov
Sokolská 256
Trhový Štěpánov 257 63
IČO: 26554135

Předseda Unie rodičů
 • Jan Horáček
Pokladník
 • Bohumil Boušek
Třídní důvěrníci 2019/2020
 • 1. třída Andrea Píchová, Anna Setničková
 • 2. třída Olga Gronychová 
 • 3. třída Veronika Bernášková, Radka Rulfová
 • 4. třída Nataša Štollová, Lucie Vrábelová
 • 5. třída Veronika Hejlová, Ilona Veselá
 • 6. třída Pavel Kupsa, Stanislava Nácovská
 • 7. třída Iveta Halamová
 • 8. třída Jan Horáček, Pavel Kupsa
 • 9. třída Barbora Zezulová

Zápis ze schůzky Unie rodičů 11.3. 2019
Zápis ze schůzky Unie rodičů 24.4. 2019
Zápis ze schůzky Unie rodičů 24.10. 2019

Bankovní kniha-stav k 30.4. 2019
Pokladní kniha-stav k 16.5. 2019