Obsah

Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna Trhový Štěpánov, příspěvková organizace

                                                                                                               Sokolská 256, 257 63 Trhový Štěpánov

                                                               PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna Trhový Štěpánov je od 1.1.  2003 samostatnou organizací s právním subjektem.

 1. Údaje o zařízení:

Školské zařízení: Školní jídelna Trhový Štěpánov, příspěvková organizace

Adresa: Sokolská 256, 257 63 Trhový Štěpánov

IČO: 709 98 566

Telefon: 317 851 276

E-mail: sj.trhstep@gmail.com

 1. Úvodní ustanovení:

Provozní řád školní jídelny se řídí vyhláškami a zákony:

 • vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygieně
 • zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Stravování ve školní jídelně se řídí výživovými normami, finančním normativem nákupu potravin a spotřebním košem.

Školní jídelna v hlavní činnosti zabezpečuje stravování pro žáky ZŠ a MŠ Trhový Štěpánov v doplňkové činnosti, které je v souladu se zřizovací listinou a navazuje na hlavní činnosti, zajišťuje stravování pro cizí strávníky.

 1. Odhlašování a přihlašování stravného

Přihlašování strávníka se provádí na základě vyplněné závazné přihlášky ke stravování. Strávník je povinen nahlásit jakoukoliv změnu v kanceláři školní jídelny (změnu účtu, ukončení stravování).

Obědy se odhlašují den předem, v případě nemoci do 7:30hod téhož dne telefonicky nebo emailem.

V první den nepřítomnosti je oběd vydán. Další dny nemá žák nárok na dotované stravné a musí se odhlásit nebo zaplatit plnou cenu oběda. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. V době prázdnin, případně mimořádného dne ředitelského volna je každý školský strávník automaticky odhlášen.

Strávníci v mateřské škole (zákonní zástupci) odhlašují odpolední svačinu nebo celý den. Není možné odhlašovat pouze přesnídávku.

 1. Placení stravného se provádí u žáků zálohově a u ostatních stravovaných strávníků doplatkem.

Platby stravného : inkasem k 25. v měsíci

                                 převodem na účet do 10. v měsíci

                                 hotově v kanceláři do 10. v měsíci

 1. Provoz školní jídelny

Vstup do školní jídelny mají pouze ti, kteří se zde stravují.

Dozor nad žáky provádí personál školní jídelny a strávníci se řídí jeho pokyny.

Provozní doba školní jídelny: 6:00 – 14:30 hod.

Výdej obědů: 11:00-13:15 hod.

 • pro žáky a pracovníky školského zařízení od 11:40 do 13:15hod.
 • pro cizí strávníky od 11:00-11:30 hod a od 12:00-12:30 hod.

Mateřské škole je strava dovážena.

Nevolnost, úraz, hygienické nebo technické závady hlásí strávník obsluhujícímu personálu.

Během výdejní doby zajišťuje mimořádný úklid provozní pracovnice kuchyně (rozbité nádobí, čaj, apod.) a odpovídá za čistotu během výdejní doby. Každý strávní má možnost po vstupu do jídelny si umýt ruce. U výdejního okénka si odebere příbor, tác a bude mu vydán oběd. Nápoj si nalije každý sám.

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ukázněně a ohleduplně k ostatním strávníkům a personálu školní jídelny v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Po konzumaci oběda strávník uloží použité nádobí v chodbě jídelny. Potraviny není možné z jídelny vynášet.

 1. Jídelní lístek

Jídelní lístek se vyvěšuje ve školní jídelně a na chodbě školní jídelny, na webových stránkách školy.

Jídelní lístek může být změněn  v závislosti na dodání potravin, havarijní situaci apod.

 1. Veškeré připomínky a dodatky týkající se jídelního lístku, stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchyně.

S provozním řádem jsou strávníci a zákonní zástupci seznámeni zveřejněním na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školní jídelny.

Tento provozní řád platí od 1.9. 2019

Tento provozní řád nahrazuje provozní řád z 3.12. 2012

                                                                                                                             Helena Vesecká 
                                                                                                                        vedoucí školní jídelny