Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

O školní družině

Školní družina je výchovně-vzdělávací zařízení. Na naší škole má dlouho tradici. Poprvé začala při škole fungovat jako družina mládeže ve školním 1958/59. Družina není pokračováním školního vyučování, ale také není pouhým hlídáním dětí. Hlavní posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Žákům zvláště prvního stupně nabízí a zabezpečuje náplň volného času před, mezi a po vyučování. Převládají činnosti odpočinkové, tělovýchovné, estetické a spontánní aktivity. Mimo činnosti výchovně-vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu mimo vyučování. Její činnost se řídí novým vzdělávacím programem pro ŠD.

Školní družinaŠkolní družina

Kapacita družiny je 70 dětí a má v současnosti tři oddělení. Družina má k dispozici tři místnosti. Větší místnost, která je přibližně stejně velká jako třída, je vybavena odpovídajícím nábytkem, kobercem, výtvarnými pomůckami, stolními hrami, hračkami, stavebnicemi, časopisy a knihami a sportovním náčiním  Pro zpříjemnění pobytu dětí ve ŠD je k dispozici televizor, CD a videopřehrávač, počítač s výukovými programy, tiskárna, … Děti tak během pobytu ve družině mohou hrát různé hry, poslouchat pohádky, malovat, zapojit se do soutěží, vyrábět předměty, … Druhá místnost, také nazývaná „malá družina“, je v přízemí školní budovy. V odpoledních hodinách za příznivého počasí využíváme sportovní hřiště vedle školy a přilehlou zahradu. Děti také chodí na vycházky do obce a blízkého okolí. Zkrátka ať je  jaro, léto, podzim nebo zima, v družině je vždycky prima.

Vychovatelky připravují pro děti po dobu celého školního roku mnoho zajímavých akcí, např.: oslavu svátku Halloween, opékání vuřtů na školní zahradě, čertovská diskotéka, …

Děti se mohou do družiny přihlásit na začátku školního roku vyplněním a odevzdáním tzv. zápisního lístku pí vychovatelkám. Školní družina je otevřena pondělí až pátek. Ráno mohou být děti v družině od 6.30 do 7.40. Odpolední družina trvá od 11.40 do 16.00. Po obědě jsou děti rozdělené do tří oddělení. O děti se ve školní družině starají pí uč. Jaroslava Špirková, pí uč. Ludmila Kulíková a pí uč. Dana Žabová. 

Poplatek za družinu činí v letošním školním roce 500 Kč na jedno pololetí. Platba se provádí pololetně u pí  vychovatelky, a to do konce září. Peníze se používají na nákup vybavení družiny. Děti přichází do ŠD a odchází z ní pouze tak, jak je uvedeno v zápisním lístku. Přihláška musí být odevzdána do 3. září. Nepřítomnost žáka ve ŠD a odchylky od jeho docházky, (pokud má např. odejít jinak či s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku), sdělí rodič pí vychovatelce osobně, písemně nebo telefonicky. Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit družinu. Za žáka, který byl ve škole, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.  Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky a řádem školní družiny. Pokud žák soustavně a úmyslně porušuje řád ŠD, může ho ředitelka školy ze ŠD vyloučit.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

a)kapacita školní družiny je 70 účastníků

b)v letošním školním roce budou otevřena tři oddělení:

1. oddělení - Dana Žabová

2. oddělení - Jaroslava Špirková

3. oddělení - Ludmila Kulíková

c)do školní družiny budou přednostně přijímáni účastníci k pravidelné denní docházce, dále účastníci     1. ročníků, účastníci 2. ročníku, účastníci 3. ročníku, účastníci 4. ročníku a účastníci 5. ročníku a losem do naplnění kapacity ŠD

d)do školní družiny nebude účastník přijat bez řádně vyplněné přihlášky, přihlášky odevzdejte do 5. září

e)v případě zájmu je nutné do přihlášky vyplnit i docházku do ranní družiny

f)školní družina funguje 6,30 – 7,40 hod. (ranní družina) a 11,40 – 16,00 hod. (odpolední družina)   

g)účastník je ze školní družiny uvolněn dle informací uvedených v přihlášce, má-li být účastník uvolněn ze školní družiny v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, musí se předem prokázat písemným vyzváním zákonného zástupce, vyzvedávat účastníka ze školní družiny smí pouze osoby uvedené na přihlášce, v případě změny je vždy nutné nahlásit změnu vychovatelce

h)poplatek za školní družinu je 500 Kč za pololetí, úhradu proveďte do konce září       

ch)1. září 2022 je školní družina do 13.00                 

Přihláška do školní družiny                                             

Vnitřní řád školní družiny

Plány činností ŠD ve školním roce 2021/2022