Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

O školní družině

Školní družina je výchovně-vzdělávací zařízení. Na naší škole má dlouho tradici. Poprvé začala při škole fungovat jako družina mládeže ve školním 1958/59. Družina není pokračováním školního vyučování, ale také není pouhým hlídáním dětí. Hlavní posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Žákům, zvláště prvního stupně, nabízí a zabezpečuje náplň volného času před, mezi a po vyučování. Převládají činnosti odpočinkové, tělovýchovné, estetické a spontánní aktivity. Mimo činnosti výchovně-vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu mimo vyučování. Její činnost se řídí novým vzdělávacím programem pro ŠD.

Školní družina

Kapacita družiny je 70 účastníků a má v současnosti tři oddělení, která jsou umístěna v zadní části budovy za šatnami. 1. a 2. oddělení má k dispozici 3 místnosti, WC pro účastníky, WC pro vychovatelky, kuchyňku a chodbičku na odkládání školních tašek. Větší místnost, která je přibližně stejně velká jako třída, je vybavena odpovídajícím nábytkem, kobercem, výtvarnými pomůckami, stolními hrami, hračkami, stavebnicemi, časopisy a knihami. Druhá místnost (herna) je vybavena kobercem a hračkami vhodnými především ke hře na koberci. Také tu je počítač s výukovými programy. Třetí místnost (hernička) je také vybavena kobercem a policí s hračkami.

V odpoledních hodinách za příznivého počasí využíváme víceúčelové hřiště, které je hned vedle budovy školy.

Vychovatelky připravují pro děti po dobu celého školního roku mnoho zajímavých akcí, např.: oslavu svátku Halloween, opékání vuřtů na školní zahradě, čertovskou diskotéka, vánoční besídku, …

Děti se mohou do družiny přihlásit na začátku školního roku vyplněním a odevzdáním tzv. zápisního lístku. Školní družina je otevřena od pondělí až do pátku. Ráno mohou být děti v družině od 6.30 do 7.40. Odpolední družina trvá od 11.40 do 16.00. Po obědě jsou děti rozdělené do tří oddělení. O děti se ve školní družině starají 4 vychovatelky: paní vychovatelka Jaroslava Špirková (ranní družina), paní vychovatelka Dana Žabová (1. oddělení), paní vychovatelka Šárka Bézová (2. oddělení) a paní vychovatelka Ludmila Kulíková (3. oddělení).

Poplatek za družinu činí v letošním školním roce 500 Kč na jedno pololetí. Platba se provádí pololetně u paní vychovatelky Kulíkové, a to do konce září za první pololetí a do konce února za druhé pololetí. Peníze se používají na nákup vybavení družiny.

Účastníci přichází do ŠD po obědě a odchází z ní pouze tak, jak je uvedeno v zápisním lístku. Přihláška musí být odevzdána do 3. září. Nepřítomnost žáka ve ŠD a odchylky od jeho docházky (pokud má např. odejít jinak či s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku), sdělí rodič paní vychovatelce osobně, písemně nebo telefonicky. Účastník nesmí bez vědomí vychovatelky opustit družinu. Za účastníka, který byl ve škole, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.  Ve školní družině se účastník řídí pokyny vychovatelky a řádem školní družiny. Pokud účastník soustavně a úmyslně porušuje řád ŠD, může ho ředitelka školy ze ŠD vyloučit.

Školní družina

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

a)kapacita školní družiny je 70 účastníků

b)v letošním školním roce jsou otevřena tři oddělení:

1. oddělení – Dana Žabová

2. oddělení – Šárka Bézová

3. oddělení – Ludmila Kulíková

c)do školní družiny budou přednostně přijímáni účastníci k pravidelné denní docházce, dále žáci 1. ročníků, žáci 2. ročníku, žáci 3. ročníku, žáci 4. ročníku a žáci 5. ročníku a losem do naplnění kapacity ŠD

d)do školní družiny nebude účastník přijat bez řádně vyplněné přihlášky, přihlášky odevzdejte do 5. září

e)v případě zájmu je nutné do přihlášky vyplnit i docházku do ranní družiny

f))účastník je ze školní družiny uvolněn dle informací uvedených v přihlášce, má-li být účastník uvolněn ze školní družiny v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, musí se předem prokázat písemným vyzváním zákonného zástupce, vyzvedávat účastníka ze školní družiny smí pouze osoby uvedené na přihlášce, v případě změny je vždy nutné nahlásit změnu vychovatelce

g)poplatek za školní družinu je 500 Kč za pololetí, úhradu proveďte do konce září za první pololetí a do konce února za druhé pololetí.      

Přihláška do školní družiny                                             

Vnitřní řád školní družiny

Plán činností školní družiny

Družina

Anketa

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov