Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

2017/2018

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 47. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Praha. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Letošní téma zní: To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938. Více informací o této soutěži naleznete na webových stránkách Dějepisné olympiády.

Propozice Dějepisné olympiády

Školní kolo

Školní kolo Dějepisné olympiády se uskutečnilo 10. listopadu. Zúčastnilo se ho 24 žáků z 8. a 9. třídy. Soutěžní otázky byly letos zaměřeny na naše dějiny v letech 1918-1938 a týkaly se jak politických, tak  hospodářských a kulturních dějin  první československé republiky. První místo obsadil Tomáš Kakos z 8. třídy, který získal 60,5 bodu. Za ním se umístili Denisa Limburková z 9. třídy s 59,5 body a Jan Horáček z 8. třídy s 58 body.  Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal minimálně 60% bodů, tedy 39 bodů. Maximální bodový zisk byl totiž 65 bodů. První tři nejúspěšnější řešitelé si zároveň vybojovali právo účasti v okresním kole, které se koná v druhé polovině ledna.

Výsledková listina školního kola Dějepisné olympiády  (docx)
Zadání školního kola Dějepisné olympiády
Řešení školního kola Dějepisné olympiády

Školní kolo Dějepisné olympiády

Školní kolo Dějepisné olympiády

Školní kolo Dějepisné olympiády

Školní kolo Dějepisné olympiády

Školní kolo Dějepisné olympiády

Okresní kolo

Okresní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády se proměnilo v dokonalý triumf žáků ZŠ Trhový Štěpánov. Do okresního kola prošli z naší školy Tomáš Kakos (8. třída), Denisa Limburková (9. třída) a Jan Horáček (8. třída). Soutěžní úkoly okresního kola byly opět zaměřené na československé dějiny mezi 1. a 2. světovou válkou, tedy na období, kterému obvykle říkáme první republika. Letos totiž uplyne 100 let od založení Československé republiky. Oproti školnímu kolu se však zvýšila obtížnost jednotlivých otázek. Soutěžící odpovídali na otázky nejen z politických, ale také z kulturních a hospodářských dějin prvorepublikového Československa. Nejlepší znalosti ze všech účastníků prokázala Denisa Limburková, která získala 75 bodů. Za ní skončili Jan Horáček a Tomáš Kakos. Oba získali shodně 73 bodů. O druhém místě J. Horáčka rozhodla až dodatečná rozřazující otázka. Všichni tři se rovněž stali úspěšnými řešiteli. Za úspěšného řešitele je považován každý, kdo získal alespoň 60% bodů z celkového počtu. V tomto případě to bylo 66 bodů. To se podařilo pouze našim zástupcům! Maximální bodový zisk byl 110 bodů. Soutěž se konala na Gymnáziu Benešov v úterý 16. ledna a zúčastnilo se jí 37 zájemců o historii z celého benešovského okresu. D. Limburková zároveň postoupila do krajského kola, které se koná v druhé polovině března v Kladně. Zda se tohoto kola zúčastní také druhý J. Horáček a třetí T. Kakos, rozhodne až podle počtu získaných bodů organizátor krajského kola. 

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády
Zadání okresního kola Dějepisné olympiády
Řešení okresního kola Dějepisné olympiády

Diplom 1. místo D. LimburkováDiplom 2. místo J. Horáček

Diplom 3. místo T. Kakos

Krajské kolo

Ve středu 21. března 2018 se v Kladně sešlo téměř čtyřicet nejlepších účastníků okresních kol Dějepisné olympiády Středočeského kraje. Byli to ti, kteří si nejlépe poradili s nástrahami úkolů okresního kola. Tematické zaměření letošního ročníku této soutěže je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938“. Jednotlivá postupová kola se od sebe liší náročností a hloubkou prověřovaných znalostí. Je pochopitelné, že znalosti získané v hodinách dějepisu nestačí a je třeba je rozšířit a v podstatě se stát odborníkem na dané téma. A toho nelze dosáhnout bez určitého sebezapření. Od soutěžících to především vyžaduje prostudování příslušné doporučené literatury. Mezi těmi, kteří zasedli do lavic  jedné z kladenských základních škol, byla také naše žákyně Denisa Limburková. Postoupila z okresního kola jako vítězka a ani v kole krajském se rozhodně neztratila. Celkovým 30. místem opět prokázala výborné znalosti, ale také zodpovědný přístup a příkladnou reprezentaci své školy.
 
 

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 44. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu. Webové stránky soutěže jsou. Více se můžete dočíst na webových stránkách Olympiády v českém jazyce.

Propozice Olympiády v českém jazyce

Školní kolo

Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo začátkem prosince a jako každý rok si v něm poměřili své znalosti a dovednosti ti žáci naší školy, kteří mají zájem o mateřský jazyk. Letos se ho zúčastnilo celkem 19 žáků z 9. třídy. Soutěžící museli nejprve prokázat své znalosti v oblasti české gramatiky, následně pak doložit stylistické umění a nápaditost. Vysoké bodové hodnocení mohli získat jen ti, kteří prokázali, že mají nejen vědomosti, ale také že je umí použít v praxi. Každý účastník mohl maximálně získat 34 bodů (24 bodů za mluvnickou část a 10 bodů za slohovou část). Téma slohového úkolu znělo „Stalo se to minulý týden“. Soutěžící si pro tento úkol mohli zvolit jakýkoli slohový útvar, ale museli ho zpracovat formou prózy. Z 19 přihlášených zájemců si nejlépe vedla Nikola Štiková (9. třída), která získala 24 bodů. Z 2. místa s ní postoupila do okresního kola  její spolužačka Helena Pejšová (21 bodů). Okresní kolo se koná koncem ledna.
 
 

Okresní kolo

Druhým postupovým kolem Olympiády v českém jazyce je kolo okresní. Na našem okrese ho v několika posledních letech pravidelně pořádá Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov. Letos se zájemci o náš rodný jazyk sjeli do Benešova 30. ledna. A bylo jich více než 30, a to nejen ze základních škol, ale také z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Okresní kolo mělo stejný průběh jako školní kolo. Opět se skládalo z mluvnické a slohové části. Téma slohového úkolu znělo „Jaký nový předmět bych zavedl(a) ve škole“. Z naší školy se okresního kola mohla zúčastnit pouze vítězka školního kola Nikola Štiková z 9. třídy, která si vedla velmi dobře. V mluvnické části získala 10 bodů  a ve slohové 16 bodů. Celkový bodový zisk 26 bodů  jí stačil na velice pěkné 11. místo.
 
 

Pythagoriáda

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Při této soutěži se nepoužívají ani kalkulačka, ani tabulky. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 41. ročník Pythagoriády. Pro zájemce jsou dostupné webové stránky Pythagoriády.

Propozice Pythagoriády

Recitační soutěž

Školní kolo

Před několika lety se na štěpánovské škole pravidelně konala recitační soutěž, která je především určena pro žáky 1. stupně.  Po delší době byla tato tradice z iniciativy učitelů prvního stupně opět obnovena a tak se ve středu 14. února v odpoledních hodinách sešli malí recitátoři ve 3. třídě. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: 1. kategorie 2. a 3. třída a 2. kategorie 4. a 5. třída. Mladí recitátoři si s pomocí vyučujících připravili zajímavé texty, se kterými se snažili přesvědčit porotu, že právě oni recitují nejlépe. Umělecké výkony byly velice vyrovnané a v obou kategoriích měla  porota velice těžké rozhodování. A jak to nakonec vše dopadlo? V mladší kategorii žáků 2. a 3. třídy porotu nejvíce zaujala Eliška Žabová ze 2. třídy a v kategorii 4. a 5. třídy byla nejlepší Hana Hospergrová z 5. třídy. Nejlepší recitátoři se pokusí zaujmout porotu a obecenstvo na okresním kole recitační soutěže na ZŠ Bystřice. 

Okresní kolo

Okresní kolo přehlídky recitátorů se pravidelně koná v Bystřici u Benešova. Z naší školy se ho letos zúčastnily Eliška Žabová ze 2. třídy a Hana Hospergrová z 5. třídy. Každá z nich reprezentovala svou věkovou kategorii. Hana Hospergrová vystoupila s básní Polednice od Karla Jaromíra Erbena. Eliška Žabová získala od poroty čestné uznání za přednes básně Jiřího Žáčka Čarodějný mlýnek. Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev určená pro žáky 2. stupně základních škol. Mezi sebou soutěží týmy mladších žáků a žákyň (6.+7. třída) a starších žáků a žákyň (8. a 9. třída). V mladší kategorii se soutěží v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, v hodu míčkem, v dálce, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 600 m) a ve sprinterské štafetě. Ve starší věkové kategorii jsou vypsané stejné disciplíny. Pouze hod míčkem je nahrazen vrhem koulí a vytrvalostní běh je delší (chlapci 1500 m a dívky 800 m). Podrobněji na webových stránkách Poháru rozhlasu.

McDonald´s Cup

McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 20. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní téměř 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku McDonald´s Cupu je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii A a B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.

Atletická všestranost 1. stupně

Ve druhé polovině měsíce září  se konala soutěž v atletické všestrannosti žáků 1. stupně. Z naší školy se jí zúčastnily dva desetičlenné týmy, které vždy tvořilo pět chlapců a pět dívek. Družstvo „A“ tvořili Vojtěch Vrzal a Adéla Veselá (1. třída), Radim Mach a Barbora Pečenková (2. třída), Jan Lacman a Monika Červenková (3. třída), Tomáš Kupsa a Lucie Chvojková (4. třída) a Michal Hurt a Barbora Kopecká (5. třída). Za družstvo „B“ závodili Václav Vrbík a Veronika Boušková (1. třída), Adam Kment a Eliška Kulíčková (2. třída), Zbyněk Limburk a Viktorie Brožová (3. třída), Jan Hotovec a Eliška Čermáková (4. třída) a Petr Čermák a Hana Hospergrová (5. třída). Lépe dopadl tým „A“, který se umístil se ziskem 888 bodů na výborném 3. místě. Tým „B“ skončil na 12. místě. Jeho konečný bodový zisk byl 746 bodů.  Do soutěže se zapojilo 16 smíšených družstev z celého benešovského okresu. Každý účastník soutěžil ve sprintu na 50 m, v dálce a v hodu míčkem. V individuálních statistikách nejvíce zazářili R. Mach (2. třída) a J. Lacman (3. třída), kteří ve svých věkových kategoriích získali v celkovém hodnocení nejvíce bodů. Na pomyslné bronzové příčce ještě skončil Z. Limburk (3. třída). Rovněž v jednotlivých disciplínách se naši mladí atleti prosadili na medailové pozice. Sprint na 50 m vyhráli R. Mach (2. třída) a J. Lacman (3. třída). Bronzovou medaili ještě přidal Z. Limburk (3. třída). Výborné výkony předvedli naši mladí sportovci v dálce. První místo opět vybojoval J. Lacman (3. třída). Na 2. místě se umístili A. Veselá (1. třída), R. Mach (2. třída), B. Pečenková (2. třída), Z. Limburk (3. třída) a M. Hurt (5. třída). Bronz v této disciplíně získala M. Červenková (3. třída). V hodu míčkem zvítězil i potřetí  J. Lacman (3. třída), který tak ve své  kategorii vyhrál všechny disciplíny. Na 2. místo dosáhl v hodu míčkem R. Mach (2. třída) a na 3. místo M. Červenková (3. třída).  Soutěž proběhla tradičně ve Vlašimi.
 
 
Atletická všestrannost
Atletická všestrannost
Atletická všetrannostAtletická všestrannostAtletická všestrannostAtletická všestrannostAtletická všestrannostAtletická všestrannost
 

Škola

Anketa

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov