Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

VŠEM ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY PŘEJEME KLIDNÉ A SLUNEČNÉ LÉTO

2018/2019

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 48. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Praha. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Letošní téma zní: Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. Webové stránky Dějepisné olympiády.

Propozice Dějepisné olympiády

Školní kolo

V polovině listopadu proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku je zaměřené na cestování v minulosti ve všech možných podobách. Soutěžní úlohy obsahovaly především otázky z českých dějin. Soutěžící  tak museli zapátrat ve své paměti, co vědí o Sámově říši, o Velké Moravě, o poselstvu Jiřího z Poděbrad k evropským dvorům,  o Janu Amosu Komenském nebo o moderních způsobech dopravy. Nejlépe si vedl  Tomáš Kakos z 9. třídy, který získal 59 bodů. Na druhém místě se umístil Vít Hromas z 8. třídy a na pomyslný bronz dosáhl Jan Horáček z 9. třídy. Úspěšným řešitelem se stalo prvních  9 účastníků. Za úspěšného řešitele je považován každý účastník, který dosáhl alespoň 60% bodů z maxima 70 bodů. Soutěže se celkem zúčastnilo  18 žáků z 8. a 9. třídy. Do okresního kola, které se koná v polovině ledna, postoupili tři nejúspěšnější řešitelé.

Výsledková listina školního kola

Zadání školního kola

Řešení školního kola

Školní kolo DěODěODěO

Okresní kolo

Okresní kolo Dějepisné olympiády proběhlo ve středu 16. ledna na Gymnáziu Benešov. Zúčastnilo se ho 44 zástupců základních škol a gymnázií z okresu Benešov. Mezi nimi byli také tři žáci z naší školy, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve školním kole. A všichni tři si vedli výborně. Tomáš Kakos (9. třída) získal 64 body a obsadil výborné 2. místo. Jeho spolužák Jan Horáček se se ziskem 60 bodů umístil na 5. místě. Vít Hromas (8. třída) vybojoval 55 bodů a to mu zajistilo 11. místo. Maximální bodový zisk byl 80 bodů. Úspěšným řešitelem byl každý účastník, který dosáhl minimálně 48 bodů z 80. Téma okresního kola bylo stejné jako ve školním kole. Úkoly byly tedy zaměřeny na cestování v minulosti. Do krajského kola, které se koná v březnu v Kladně, postoupili z naší školy T. Kakos a J. Horáček.

Diplom Okresní kolo DěO

Výsledková listina okresního kola

Zadání okresního kola

Řešení okresního kola

Krajské kolo

Krajské kolo Dějepisné olympiády se konalo ve středu 20. března v Kladně. Téma soutěže zůstalo stejné. Do krajského kola postoupili všichni vítězové 12 okresních kol a dále účastníci, kteří dosáhli minimálně 60 bodů. Z naší školy se do této fáze soutěže probojovali Tomáš Kakos a Jan Horáček. A vedli si opět výborně. Tomáš Kakos se se ziskem 69 bodů umístil na výborném 9. místě a rovněž se stal úspěšným řešitelem. Jeho spolužák z 9. třídy Jan Horáček vybojoval 55 bodů a obsadil 22. místo. Krajského kola se zúčastnilo 33 žáků a studentů z celého Středočeského kraje.

Propozice krajského kola

Seznam postupujících do krajského kola

Výsledková listina krajského kola

Zadání krajského kola

Řešení krajského kola

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 45. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu. Můžete také navštívit webové stránky Olympiády v českém jazyce.

Propozice Olympiády v českém jazyce

Školní kolo

Školního kola předmětové soutěže v našem mateřském jazyce se zúčastnili výhradně žáci 8. a 9. třídy. Účastníci plnili nejprve mluvnickou část, za kterou mohli maximálně obdržet 30 bodů. Poté následovala část slohová. Její téma znělo "Co všechno umí světlo" a žáci ji měli zpracovat formou prózy. Slohový útvar byl libovolný. Nejvyšší možný bodový zisk ve slohu byl 20 bodů. Nejvíce bodů získali Jan Horáček a Tomáš Kakos (oba 9. třída), kteří se se ziskem 43 bodů podělili o 1. místo. Na 3. místě skončil jejich spolužák Jaroslav Müller, který vybojoval 39,5 bodu. První dva jmenovaní si vybojovali právo účasti v okresním kole, které se koná koncem ledna v Benešově.

Slohové práce ze školního kola

Zadání mluvnické části školního kola

Zadání slohové části školního kola

Řešení školního kola

Okresní kolo

Okresní kolo  se několik posledních letech koná na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole v Benešově. Nejinak tomu bylo také letos 30. ledna. Stejně jako školní kolo má kolo okresní  jazykovou a slohovou část. Maximální bodový zisk za mluvnickou část byl 30 bodů a za slohovou část 20 bodů. Téma slohové části znělo "Co jinde neuvidíte ani neuslyšíte". Štěpánovskou školu zastupovali dva nejlepší žáci ve školním kole, Jan Horáček a Tomáš Kakos z 9. třídy. Lépe si vedl J. Horáček, který se ziskem 28 bodů (14 v mluvnické a 14 ve slohové části) obadil 21. místo. T. Kakos vybojoval 24 bodů a obsadil 27. místo. Do soutěže se zapojilo 33 zájemců o náš rodný jazyk z celého okresu Benešov.

Propozice okresního kola

Výsledková listina okresního kola

Zadání okresního kola

Řešení okresního kola

Recitační soutěž

Školní kolo recitace proběhlo 13. března 2019. Zúčastnili se ho dobrovolníci z 2.-4. třídy. Jmenovitě to byli Linda Ryšavá, Karolína Vrzalová (2. třída), Josef Čubák, Kristýna Neradová, Barbora Pečenková, Jan Štolle, Adelina Turjanytsja, Jan Vobecký, Eliška Žabová (3. třída) a Tereza Čepeláková, Daniel Fišera, Magdalena Koišová, Michal Staněk,  Karolína Svobodová, Karolína Veselá (všichni ze 4. třídy). Komise složená z pedagogů prvního stupně a paní ředitelky vybrala za  vítěze první kategorie Josefa Čubáka a za vítěze druhé kategorie Daniela Fišeru. Všem zúčastaněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Recitace
Recitace

Recitace

Soutěže v cizích jazycích

Jazykové soutěže mají v České republice vzhledem k významu znalosti cizích jazyků značnou prestiž a zasahují poměrně velký počet žáků a studentů. Do školních kol se každoročně zapojuje téměř 50 000 účastníků základních a středních škol. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a důraz je při nich kladen na porozumění slyšenému textu a rozhovor. Nejvíce obsazovaná je soutěž v anglickém jazyce, což je odrazem společenské reality 21. století. Soutěž v německém jazyce má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici. V současné době však němčina doplácí na popularitu angličtiny. Menší zastoupení, ale rovněž vysokou úroveň, mají soutěže v jazyce francouzském, španělském, ruském a také v latině.
V soutěži z německého i anglického jazyka jsou vypisovány každý rok kategorie I. A (žáci do 7. tříd ZŠ) a I. B (žáci do 7. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto dvou kategoriích probíhá školní a okresní kolo. Dále to jsou kategorie II. A (žáci 8. a 9. tříd ZŠ) a II. B (žáci 8. a 9. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto kategoriích se koná školní, okresní, krajské a ústřední kolo.  Další kategorie II. C, III. A a III. B jsou určené žákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce a nebo studentům středních škol.  Další výše zmiňované jazyky se na naší škole nevyučují. Webové stránky soutěže pro německý jazyk a pro anglický jazyk

Propozice Soutěže v cizích jazycích

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Českou společností chemickou a Českou společností průmyslové chemie. V tomto roce se koná 55. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní a mezinárodní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Ta je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje školní kolo, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřeny na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Zájemci se mohou také podívat na webové stránky Chemické olympiády.

Školní kolo

Školní kolo letošního ročníku Chemické olympiády bylo rozloženo do několika týdnů. Náročná soutěž začala teoretickou částí, která byla zadána jako samostatná domácí práce. Poté následovala praktická část ve škole (90 minut) a soutěž zakončil kontrolní test (90 minut). Celou soutěž nakonec dokončil  pouze Jaroslav Müller z 9. třídy a stal se tak vítězem. Ve všech třech částech získal dohromady 139,25 bodu. Zároveň také postoupil do okresního kola, které se koná první březnový den na Gymnáziu Benešov.

Zadání praktické části školního kola

Zadání teoretické části školního kola

Okresní kolo

Výrazného úspěchu dosáhl v okresním kole Chemické olympiády Jaroslav Müller (9. třída), který obsadil se ziskem 71 bodů v kategorii D 2. místo. Tato kategorie je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Stejně  jako ve školním kole měla soutěž teoretickou a praktickou část. Okresní kolo, do kterého se přihlásilo 6 mladých zájemců o chemii, se konalo 1. března na Gymnáziu Benešov. J. Müller si kromě diplomu za 2. místo také odnesl pozvánku do krajského kola, které se koná v druhé polovině března v Praze.
Diplom J. Müller

Výsledková listina okresního kola

Zadání teoretické části okresního kola

Řešení teoretické části okresního kola

Zadání praktické části okresního kola

Řešení praktické části okresního kola

Krajské kolo

Krajské kolo Chemické olympiády, do kterého se probojoval žák 9. třídy naší školy Jaroslav Müller, se konalo 21. března na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho pořadatelem byl však Dům dětí a mládeže v Mělníce. V Praze se sešlo 35 nejúspěšnějších mladých chemiků ze základních škol a víceletých gymnázií celého Středočeského kraje. Stejně jako v okresním kole měla soutěž teoretickou a praktickou část. Každá trvala 90 minut. J. Müller obsadil v nabité konkurenci nakonec 26. místo.

Výsledková listina krajského kola 

Diplom krajské kolo Chemické olympiády

Pythagoriáda

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Při této soutěži se nepoužívají ani kalkulačka, ani tabulky. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 42. ročník Pythagoriády. Další informace jsou rovněž na webových stránkách Pythagoriády.

Propozice Pythagoriády

Volejbalový turnaj

Okresní kolo volejbalového turnaje starších žákyň opět pořádala ZŠ Vlašim Vorlina. Tento rok to bylo 14. března 2019. Štěpánovskou školu zde reprezentoval tým složený z žákyň 8. třídy (Aneta Jeřábková, Barbora Kadlečková, Veronika Vargová a Lenka Vilímovská) a 9. třídy (Leona Brožová, Tereza Horáčková, Hana Pejšová a Lucie Tomaidesová). V základní skupině porazily naše dívky týmy ze ZŠ Čechtice a ZŠ Postupice vždy 2:0 na sety. Dále remizovaly s domácím družstvem ZŠ Vlašim Vorlina 1:1 a prohrály s děvčaty ze ZŠ Benešov Dukelská 0:2. V základní skupině "A" tak obsadily 3. místo. Do semifinále postoupily z každé skupiny dva nejlepší týmy. Mladým volejbalistkám ze ZŠ Trhový Štěpánov unikl postup pouze díky horšímu skóre. V konečném pořadí je štěpánovský tým vedený na děleném 5. místě. Vítězem turnaje se staly dívky ze ZŠ Benešov Dukelská.

Volejbal VolejbalVolejbalVolejbal
Volejbal

Atletická všestrannost

Koncem září se vybraní žáci prvního stupně zúčastnili soutěže v Atletické všestrannosti, která se konala ve sportovním  areálu  Na Lukách ve Vlašimi. V této soutěži  se vždy utkávají  10členné týmy, jeden chlapec a jedna dívka z každé třídy prvního stupně.  Spolu soutěží ve sprintu na 50m, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem.  Naše  škola jako každý rok postavila tým „A“ a tým „B“. Za první tým závodili Dominika Kmentová a Jakub Šic (1. třída), Veronika Boušková a Václav Vrbík (2. třída), Radim Mach a Eliška Žabová (3. třída), Monika Červenková a Zbyněk Limburk (4. třída) a Lucie Chvojková a Tomáš Kupsa (5. třída). Do „B“ týmu byli vybráni Aneta Šicová a Matyáš Zíka (1. třída), Antonín Nový a Adéla Veselá (2. třída), Adam Kment a Eliška Kulíčková (3. třída), Kristýna Novotná a Marek Šic (4. třída) a Eliška Čermáková a Jan Hotovec (5. třída). Výborně si vedly  především  děti  z prvního týmu, které v celkovém součtu obsadily výborné 3. místo. Druhý tým skončil na 18. místě.  Mezi jednotlivci zazářili R. Mach a Z. Limburk, kteří ve své věkové kategorii obsadili v součtu všech tří disciplín 1. místo. V jednotlivých disciplínách posbírali mladí štěpánovští atleti 6 medailových umístění. Radim Mach ze 3. třídy vyhrál dálku a byl druhý v běhu na 50m. Zbyněk Limburk ze 4. třídy byl druhý v dálce a ve sprintu. Jakub Šic z 1. třídy byl stříbrný v dálce a jeho starší bratr Marek ze 4. třídy  bral ve stejné disciplíně bronz.  Soutěže se zúčastnilo 21 družstev ze 13 škol z celého benešovského okresu.

Výsledková listina Atletické všestrannosti-1. stupeň


Atletická všestrannost


Atletická všestrannost


Atletická všestrannost


Atletická všestrannost


Atletická všestrannost


Atletická všestrannost

Okresní kolo turnaje ve stolním tenise

Po delší době se žáci naší školy opět zúčastnili okresního kola turnaje ve stolním tenise. V soutěži mladších žáků reprezentovala naši školu čtveřice Tomáš Kupsa, Radim Kupsa (oba z 5. třídy), Petr Čermák (6. třída) a Matyáš Horáček (7. třída). Do této věkové kategorie se přihlásilo celkem 7 týmů. Naši mladí stolní tenisté ve své základní skupině nejprve porazili chlapce ze ZŠ Jiráskova Benešov 3:1 na zápasy. Potom prohráli s družstvem ze ZŠ Poříčí nad Sázavou 2:3 a v posledním zápase zdolali tým "B"  ZŠ Čechtice 3:0. V základní skupině tak obsadili 2. místo a postoupili do boje o 3. místo. V něm porazili tým "A" ze ZŠ Čechtice 3:0 a získali diplom pro tým na 3. místě. Nejvíce bodů pro štěpánovské družstvo vybojoval Radim Kupsa. Soutěž se konala ve Sportovní hale Spartak Vlašim ve středu 10. října. 


Diplom okresní kolo turnaje ve stolním tenise
Okresní kolo Turnaje ve stolním tenise

Výsledky okresního kola turnaje ve stolním tenise

Turnaj v sálové kopané

První listopadový den se konalo za účasti mladých fotbalistů ze ZŠ Trhový Štěpánov oblastní kolo turnaje v sálové kopané. V základní skupině náš tým prohrál s největším favoritem ze ZŠ Vlašim Sídliště a trochu nešťastně (gólem v poslední vteřině) také s družstvem ze ZŠ Benešov Jiráskova. Jeden bod získali štěpánovští fotbalisté za remízu s týmem ZŠ Týnec nad Sázavou a z vítězství se radovali po vítězství nad družstvem ze ZŠ Čechtice. V konečném pořadí tak obsadili třetí místo. Nejlepším střelcem našeho týmu byl Jan Horáček (9. třída). Tým dále tvořili Jakub Fotr, Jaroslav Müller, Šimon Neděla (všichni 9. třída), David Smítka (8. třída), Václav Mach a Filip Novotný (oba 7. třída). Do finálového kola postoupil pouze vítězný tým ze ZŠ Vlašim Sídliště. Turnaj proběhl na SZeŠ a VOŠ Benešov.

Propozice turnaje v sálové kopané

Výsledky turnaje v sálové kopané


Turnaj v sálové kopané

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev určená pro žáky 2. stupně základních škol. Mezi sebou soutěží týmy mladších žáků a žákyň (6.+7. třída) a starších žáků a žákyň (8. a 9. třída). V mladší kategorii se soutěží v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, v hodu míčkem, v dálce, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 600 m) a ve sprinterské štafetě. Ve starší věkové kategorii jsou vypsané stejné disciplíny. Pouze hod míčkem je nahrazen vrhem koulí a vytrvalostní běh je delší (chlapci 1500 m a dívky 800 m). Více také na webových stránkách Poháru rozhlasu.

Okresní kolo

Okresní kolo letošního ročníku atletické soutěže Pohár rozhlasu se ukutečnilo v první polovině května ve sportovním areálu Na Lukách ve Vlašimi. Z naší školy se ho zúčastnili mladší a starší žáci a žákyně. Nejlépe si vedl tým starších žáků, ketří obsadili v týmové soutěži 8. místo. Z individuálních výsledků stojí za zmínku 2. místo Tomáše Kakose ve vrhu koulí. Tým starších žáků tvořili Filip Kakos a David Smítka z 8. třídy a Šimon Fiala, Jan Horáček, Tomáš Kakos, Jaroslav Müller a Šimon Neděla z 9. třídy. Družstvo starších děvčat (Aneta Jeřábková, Veronika Vargová a Lenka Vilímovská z 8. třídy a Tereza Horáčková a Tereza Chvojková z 9. třídy) skončil na 14. místě. V mladší kategorii si lépe počínaly dívky, které obsadily 10. místo.  Jejich tým tvořily Karolína Kopecká a Jolana Setničková z 5. třídy, Martina Čiháková a Barbora Kopecká ze 6. třídy, Adéla Setničková a Barbora Voslářová ze 7. třídy a Jana Jeništová a Barbora Kadlečková z 8. třídy. Mladší chlapci byli v konečném pořadí na 12. místě. Mladší žáci soutěžili ve složení Tomáš Kupsa z 5. třídy, Petr Čermák z 6. třídy, Matyáš Horáček, Vít Kučera, Václav Mach a Vít Váňa ze 7. třídy a Vít Hromas a Bohumil Straka z 8. třídy. V individuálních soutěžích se v mladší kategorii  na pomyslné medailové pozice prosadil Bohumil Straka, který obsadil 3. místo v hodu kriketovým míčkem. Celkové výsledky mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně.

AtletikaAtletikaAtletikaAtletikaAtletikaAtletikaAtletika

McDonald´  s Cup

Jedná se o největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 21. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní téměř 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald´´ s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii A a B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.
   Okrskového kola této soutěže v kategorii B se zúčastnili také chlapci z naší školy. Náš tým tvořili Radim Mach (3. třída), Vojtěch Dušek, Jan Lacman, Zbyněk Limburk, Tomáš Pechar, Marek Šic (všichni 4. třída), Tomáš Kupsa a Radim Kupsa (5. třída). V základní skupině mladí štěpánovští fotbalisté nejprve porazili chlapce ze ZŠ Chotýšany 11:3. V následujících dvou zápasech však prohráli s týmem ze ZŠ Vlašim Sídliště 3:8 a s družstvem mladých fotbalistů ze ZŠ Čechtice 2:4. Ani výhra v posledním zápase nad ZŠ Zdislavice v poměru 4:2 už nic nezměnila na faktu, že obsadili v základní skupině 3. místo, které bylo zároveň prvním nepostupovým místem. Všichni kluci si zaslouží pochvalu za bojovnost. K postupu do boje o okresní finále chybělo málo. Turnaj se konal v úterý 23. dubna ve Vlašimi.

Kopaná
Kopaná
Kopaná

Škola

Anketa

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov