Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

2019/2020

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 49. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Praha. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Další informace najdete na webových stránkách Dějepisné olympiády.

Propozice Dějepisné olympiády

Školní kolo

Začátkem listopadu se konalo školní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády, kterého se tentokrát zúčastnilo 9 žáků z 8. a 9. třídy. Jak už téma letošního ročníku („Dlouhé století se loučí 1880-1920") napovídá, bylo 17 úkolů školního kola zaměřeno na české a světové moderní dějiny na přelomu 19. a 20. století.  Žáci 8. třídy tak byly v mírné nevýhodě, protože toto učivo se probírá až na konci 8. a na začátku 9. ročníku.  Nejlépe se s úlohami vypořádal Vít Hromas z 9. třídy, který získal  51,5 bodů.   Ondřej Blažek  z 9. třídy  potřeboval k zisku 2. místa  50 bodů. Také na třetím místě byl žák 9. ročníku Matěj Rulf.  Maximální bodový zisk byl 65 bodů. Každý kdo získal alespoň 60% bodů, tedy 39 bodů, se stal úspěšným řešitelem. Toto kritérium splnil, kromě prvních tří, ještě Filip Kakos z 9. třídy. Do okresního kola, které se koná v polovině ledna,  postoupili  tři nejúspěšnější řešitelé.

Výsledková listina školního kola
Zadání a řešení školního kola

Školní kolo Dějepisné olympiádyŠkolní kolo Dějepisné olympiádyŠkolní kolo Dějepisné olympiádyŠkolní kolo Dějepisné olympiády

Okresní kolo

Okresní kolo Dějepisné olympiády proběhlo v polovině ledna na Gymnáziu v Benešově. Z naší školy se pokusili navázat na úspěchy z předchozích let tři nejúspěšnější řešitelé školního kola. Pozici favorita na co nejlepší umístění potvrdil vítěz školního kola Vít Hromas z 9. třídy. V konkurenci 30 soutěžících obsadil výborné 4. místo a pouze jeden bod ho dělil od pomyslné bronzové pozice. Ondřej Blažek (9. třída), který byl ve školním kole na druhém místě, vybojoval velmi dobré 9. místo. Třetí ze školního kola Matěj Rulf (9. třída) skončil na 22. místě. Všichni tři získali více než 60% bodů a stali se tak úspěšnými řešiteli. Maximální bodový zisk byl 80 bodů. Do krajského kola postoupili tři nejúspěšnější řešitelé. Vítka Hromase dělil od postupu pouze jeden bod. Novinkou letošního ročníku Dějepisné olympiády je druhá kategorie určená pro žáky středních škol. V obou kategoriích obsadili první místo žáci pořádající školy. Téma soutěže je jednotné pro všechna postupná kola. Letošní ročník je zaměřen  na světové a naše dějiny na přelomu 19. a 20. století.

Propozice okresního kola
Výsledková listina okresního kola
Zadání a řešení okresního kola kategorie I (základní školy a víceletá gymnázia) 
Zadání a řešení okresního kola kategorie II (střední školy)

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 46. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu.  Více informací je rovněž na webových stránkách Olympiády v českém jazyce.

Propozice Olympiády v českém jazyce

Školní kolo

Poslední listopadový týden se v Základní škole v Trhovém Štěpánově uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 9 žáků z 9. třídy. Olympiáda měla dvě části. V první části měli žáci napsat podle určitých kritérií práci na téma Tomu říkám překvapení. Ve druhé části pak řešili otázky z mluvnice. Nejlépe si vedl Ondřej Horálek, na druhé místě skončil Vít Hromas a třetí místo obsadil Matěj Rulf.

Zadání a řešení školního kola

Okresní kolo

Okresní kolo letošního ročníku Olympiády v českém jazyce proběhlo ve druhé polovině ledna. Z naší školy se ho zúčastnil vítěz školního kola Ondřej Horálek z 9. třídy. Stejně jako ve školním kole byla soutěž rozdělena na mluvnickou a slohovou část. O. Horálek si lépe vedl v mluvnické části, ve které získal 16 bodů. Jeho slohová práce byla ohodnocena 10 body. Celkový zisk 26 bodů stačil na 27. místo. Soutěž pořádala Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov.

Propozice okresního kola 
Výsledková listina okresního kola

Soutěže v cizích jazycích

Jazykové soutěže mají v České republice vzhledem k významu znalosti cizích jazyků značnou prestiž a zasahují poměrně velký počet žáků a studentů. Do školních kol se každoročně zapojuje téměř 50 000 účastníků základních a středních škol. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a důraz je při nich kladen na porozumění slyšenému textu a rozhovor. Nejvíce obsazovaná je soutěž v anglickém jazyce, což je odrazem společenské reality 21. století. Soutěž v německém jazyce má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici. V současné době však němčina doplácí na popularitu angličtiny. Menší zastoupení, ale rovněž vysokou úroveň, mají soutěže v jazyce francouzském, španělském, ruském a také v latině.
V soutěži z německého i anglického jazyka jsou vypisovány každý rok kategorie I. A (žáci do 7. tříd ZŠ) a I. B (žáci do 7. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto dvou kategoriích probíhá školní a okresní kolo. Dále to jsou kategorie II. A (žáci 8. a 9. tříd ZŠ) a II. B (žáci 8. a 9. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto kategoriích se koná školní, okresní, krajské a ústřední kolo.  Další kategorie II. C, III. A a III. B jsou určené žákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce a nebo studentům středních škol.  Další výše zmiňované jazyky se na naší škole nevyučují. Webové stránky soutěže pro německý jazyk a pro anglický jazyk.

Propozice soutěží v cizích jazycích

ANGLICKÝ JAZYK

Školní kolo

Školního kola, které se konalo koncem ledna, se zúčastnilo 6 žáků 9. třídy. Soutěž byla zaměřena především na konverzační schopnosti žáků. Účastníci si museli poradit s konverzačními tématy, popisem obrázku a poslechovou úlohou.  Soutěž byla  vyrovnaná a o postupujícím do okresního kola se rozhodovalo mezi Ondřejem Horálkem, Veronikou Vargovou a Filipem Haškem. Nejlepší schopnost komunikovat v angličtině nakonec prokázal posledně jmenovaný a získal tak právo reprezentovat naši školu v okresním kole. Okresní kolo se koná v polovině února v Benešově.

Okresní kolo

Okresní kolo pořádá několik posledních let Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov. Nejinak tomu bylo i letos. Soutěž se konala ve středu 19. února. Ze štěpánovské školy se ho zúčastnil Filip Hašek z 9. třídy, vítěz školního kola. Soutěž měla podobný průběh jako školní kolo: poslech, popis obrázků a konverzační téma. Filip Hašek nakonec obsadil 14. místo z 21 účastníků.

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Českou společností chemickou a Českou společností průmyslové chemie. V tomto roce se koná 56. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní a mezinárodní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Ta je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje školní kolo, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřeny na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Informace k soutěži jsou také na webových stránkách Chemické olympiády.

Školní kolo

Školní kolo Chemické olympiády je vzhledem ke své náročnosti určené především pro žáky 9. žáky. Letos se ho zúčastnili Vít Hromas a Filip Kakos. Soutěžní kolo se skládalo z domácí studijní části, praktických úkolů a závěrečného kontrolního testu. Ve všech třech částech  byl o několik bodů lepší V. Hromas a stal se vítězem školního kola se 130,5 body. Oba dva se zároveň kvalifikovali do okresního kola, které se koná tradičně na přelomu února a března na Gymnáziu Benešov.

Výsledková listina školního kola

Školní kolo Chemické olympiádyŚkolní kolo Chemické olympiádyŠkolní kolo Chemické olympiádyŠkolní kolo Chemické olympiádyŠkolní kolo Chemické olympiády

Okresní kolo

Okresní kolo Chemické olympiády se již dlouhodobě koná na přelomu února a března na Gymnáziu Benešov. Letos to bylo 28. února. Z naší školy se ho zúčastnil pouze vítěz školního kola Vít Hromas z 9. třídy. Jeho spolužák a druhý ve školním kole Filip Kakos se soutěže nemohl zúčastnit. Spolu s Vítkem se do soutěže přihlásili pouze tři žáci Gymnázia Vlašim. Vítek s nimi svedl vyrovnaný souboj a  jednoho z nich porazil a obsadil třetí místo. V praktické části byl vůbec nejlepší a získal v ní plný počet bodů. Od prvního místa ho dělilo jenom 7 bodů. Podrobné výsledky jsou v přiložené výsledkové listině.

Výsledková listina okresního kola

Pythagoriáda

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Při této soutěži se nepoužívají ani kalkulačka, ani tabulky. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 43. ročník Pythagoriády. K dispozici jsou také webové stránky Pythagoriády.

Propozice Pythagoriády

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev určená pro žáky 2. stupně základních škol. Mezi sebou soutěží týmy mladších žáků a žákyň (6.+7. třída) a starších žáků a žákyň (8. a 9. třída). V mladší kategorii se soutěží v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, v hodu míčkem, v dálce, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 600 m) a ve sprinterské štafetě. Ve starší věkové kategorii jsou vypsané stejné disciplíny. Pouze hod míčkem je nahrazen vrhem koulí a vytrvalostní běh je delší (chlapci 1500 m a dívky 800 m). Další informace najdete na stránkách Poháru rozhlasu.

McDonald´  s Cup

McDonald´´ s  Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 22. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní téměř 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald´´´ s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku  je tzv. .Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii A a B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.

Atletická všestrannost

Ve druhé polovině září se ve Vlašimi v areálu Na Lukách uskutečnilo okrskové kolo Atletické všestrannosti žáků 1. stupně. Z naší školy se jí zúčastnily dva týmy. V každém týmu jsou obvykle dva žáci z daného ročníku, jedna dívka a jeden chlapec. V našech týmech tentokrát absentovali žáci z 1. třídy. Obě štěpánovská družstva byla tedy pouze osmičlenná. V tomto roce se okrskového kola účastnily pouze školy z Vlašimi a okolí, a proto byla i nižší účast. Ve Vlašimi mezi sebou tak soupeřilo 6 týmů ze 4 škol. Tým "A" ze štěpánovské školy tvořili Jakub Šic a Dominika Kmentová ze 2. třídy, Linda Ryšavá a Václav Vrbík ze 3. třídy, Radim Mach a Eliška Žabová ze 4. třídy, Viktorie Brožová a Jan Lacman z 5. třídy. Tým "B" bojoval ve složení Aneta Šicová a Matyáš Zíka ze 2. třídy, Vojtěch Vrzal a Karolína Vrzalová ze 3. třídy, Adam Kment a Eliška Kulíčková ze 4. třídy, Monika Červenková a Zbyněk Limburk z 5. třídy. A mladí atleti z Trhového Štěpánova se činili. Tým "A" celou soutěž ovládl a tým "B" obsadil 5. místo. Výsledky a výkony družstva "A" jsou o to cennější, že získal skalp vlašimských škol z Vorliny a ze Sídliště. Malí sportovci soutěžili ve třech disciplínách: sprint na 50 metrů,  dálka a hod míčkem. V jednotlivých disciplínách vyhráli Václav Vrbík ze 3. třídy (skok daleký a běh na 50 metrů), Radim Mach ze 4. třídy (dálka, běh na 50 metrů a hod míčkem), Jan Lacman z 5. třídy (dálka, běh na 50 metrů a hod míčkem), Dominika Kmentová ze 2. třídy (běh na 50 metrů), Linda Ryšavá ze 3. třídy (dálka) a  Eliška Žabová ze 4. třídy (dálka). V celkovém hodnocení jednotlivců (součet bodů za dálku, hod míčkem a běh na 50 metrů) vyhráli ve své věkové kategorii Václav Vrbík, Radim Mach a Jan Lacman. Podrobné výsledky jsou v přiloženém souboru.

Výsledky Atletické všestrannosti-1. stupeň

Atletická všestrannostAtletická všestrannostAtletická všestrannostAtletická všestrannost

Turnaj ve stolním tenise

Okresní kolo Turnaje ve stolním tenise se uskutečnilo ve Vlašimi, v Mecce místního stolního tenisu. Naše škola obsadila kategorii starších žáků a zastupovali nás Tomáš Kupsa a Radim Kupsa ze 6. třídy a Matyáš Horáček z 8. třídy. V konkurenci 9 týmů ze 6 škol vybojovali výborné 2. místo. Nad jejich síly byli jen stolní tenisté ze ZŠ Vlašim Sídliště. Na třetím místě se umístil tým ze ZŠ Poříčí nad Sázavou. Podrobnosti najdete na stránkách Okresní rady AŠSK Benešov.

Okresní kolo Turnaje ve stolním teniseOkresní kolo Turnaje ve stolním teniseOkresní kolo Turnaje ve stolním teniseTurnaj ve stolním tenise-stupně vítězůTurnaj ve stolním tenise-stupně vítězů

Turnaj v sálové kopané

Letošní ročník Turnaje v sálové kopané se mladým štěpánovským fotbalistům příliš nevydařil. V základní skupině prohráli s týmy ze ZŠ Sedlčany, ZŠ Sázava, ZŠ Benešov Dukelská "B" i s družstvem ze ZŠ Postupice, které následně vyhrálo tuto skupinu a postoupilo do finále. Podrobné výsledky jsou v přiloženém souboru. Štěpánovský tým doplatil na nezkušenost a absenci některých opor. Naše družstvo tvořili Jan Lacman a Marek Šic ze 4. třídy, Petr Čermák a Jonáš Hromas ze 7. třídy, Matyáš Horáček a Václav Mach z 8. třídy a Filip Kakos z 9. třídy. Turnaj se uskutečnil 4. prosince v tělocvičně VOŠ a SZeŠ Benešov. 

Výsledky turnaje

Turnaj v sálové kopanéTurnaj v sálové kopanéTurnaj v sálové kopané

Škola

Anketa

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov