Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Rada školy a Unie rodičů

Rada školy

Počátky činnosti Rady školy při Základní škole v Trhovém Štěpánově spadají do školního roku 2000/2001. Tehdejší obecní zastupitelstvo zřídilo Radu školy na svém zasedání dne 16.5. 2000. Nový školský zákon, který vešel v platnost 1.1. 2005, změnil statut doposud nepovinných rad škol na povinné. Nová Rada školy byla tak zřízena rozhodnutím zastupitelstva Obce Trhový Štěpánov v roce 2005. Bylo schváleno, že v devítičlenné Radě školy budou tři zástupci zřizovatele školy, tři zástupci rodičů a tři zástupci pedagogického sboru.

Rada školy je samosprávným orgánem, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy a dalším osobám účastnit se správy školy. Funkční období členů Rady školy jsou tři roky. V čele rady stojí předseda zvolený nadpoloviční většinou všech členů rady. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Zákon dává školským radám poměrně široké pravomoci

a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření školy
c)schvaluje školní řád a navrhuje změny
d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e)projednává inspekční zprávy ČŠI
f)vyjadřuje se ke koncepčním záměrům školy, ke jmenování a odvolání ředitele školy
g)projednává s ředitelem školy připomínky a stížnosti zákonných zástupců žáků školy
Rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší většinou jejich přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O jednání Rady školy pořizuje záznam člen rady pověřený Radou školy. Rada školy se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby.

Složení Rady školy ve školním roce 2023/2024

Členové Rady školy

Zástupci zřizovatele školy

 • Bohumil Boušek
 • Josef Korn
 • Miroslav Petrásek

Zástupci pedagogického sboru

 • Mgr. Jan Balšánek
 • Ludmila Kulíková
 • Mgr. Monika Mendová

Zástupci zákonných zástupců žáků

 • Jana Brožová
 • Pavla Veselá
 • Hana Vošická

Předsedkyně Rady školy

 • Mgr. Monika Mendová

Unie rodičů

Unie rodičůUnie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov byla ustavena v červnu 2009 a je nástupnickou organizací Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ Trhový Štěpánov. Cílem této organizace je prosazovat zájmy žáků a jejich rodičů a  další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání žáků školy. Dále pomáhá škole v oblasti ekonomické, materiálního zabezpečení a hospodářské činnosti. Sdružení také projednává s ředitelem školy koncepci výchovně-vzdělávací činnosti, podmínky zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální, otázky provozu školy a zabývá se rovněž možnostmi sponzorování školy, pomocí sociálně slabším jedincům a podporou talentovaných žáků. 

Členy sdružení mohou být rodiče současných i bývalých žáků, pedagogičtí pracovníci školy a další fyzické osoby, kromě současných žáků školy. Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada všech členů, která se schází jednou ročně. Činnost sdružení řídí Rada volená Valnou hromadou vždy na jeden školní rok. Rada je dvacetičlenná (podle počtu tříd). Členem Rady je také ředitel školy. Rada se schází nejméně jednou za školní rok a ze svého středu volí předsedu a pokladníka.

Z příspěvku Unie rodičů, který platí zákonní zástupci žáků pravidelně každý rok, se platí např. příspěvek pro žáky, kteří se účastní lyžařského výcvikového kurzu, poplatek za pronájem zimního stadionu při bruslení, případné kulturní akce, výtvarné potřeby, odměny za úspěchy žáků v předmětových nebo sportovních soutěžích atd.

Také v letošním školním roce plánuje Unie rodičů ve spolupráci se ZŠ Trhový Štěpánov, MěÚ Trhový Štěpánov a místními organizacemi (TJ Sokol Trhový Štěpánov, SDH Trhový Štěpánov, Organizace 5. prosince) pořádání různých akcí např. Lampiónový průvod a Ples Unie rodičů nebo účast na Vánočních trzích a Vítání léta s jarmarkem.

Kontaktní údaje

Unie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov
Sokolská 256
Trhový Štěpánov 257 63
IČO: 26554135

Předsedkyně Unie rodičů

 • Pavla Kořínková

Pokladník

 • Bohumil Boušek

Třídní důvěrníci 2023/2024

 • 1. třída Martin Filipovič, Vendula Veselá 
 • 2. A Pavla Veselá
 • 2. B Lucie Hegerová 
 • 3. třída Zuzana Gronychová, Noemi Hejzlarová
 • 4. třída Pavla Kořínková
 • 5. třída Ester Kroupová, Anna Setničková
 • 6. A Klára Veselá
 • 6. B Dagmar Gregorová
 • 7. třída Veronika Bernášková, Radka Rulfová
 • 8. třída Nataša Štollová, Lucie Vrábelová
 • 9. třída Ludmila Kulíková

Fotografie z akcí Unie rodičů 2023/2024
Lampionový průvod


Fotografie 2022/2023
Fotografie 2021/2022

Zápis ze schůzky Unie rodičů 11.3. 2019
Zápis ze schůzky Unie rodičů 24.4. 2019
Zápis ze schůzky Unie rodičů 24.10. 2019
Zápis ze schůzky Unie rodičů 6.9. 2021
Zápis ze schůzky Unie rodičů 8.3. 2022
Zápis ze schůzky Unie rodičů 26.9. 2022

Seznam přijatých faktur školní rok 2022-2023
Kniha bankovních dokladů školní rok 2022-2023
Pokladní kniha školní rok 2022-2023

Informace ke sběru papíru

bleskový sběr papíru 1. října 2019 - sebráno 3,4 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 9. prosince 2019 - sebráno 4,16 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 2. března 2020 - sebráno 3,72 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 5. října 2020 - sebráno 4,68 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 8. března 2021 - sebráno 4,1 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 7. června 2021 - sebráno 2,75 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 20. září 2021 - sebráno 2,1 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 13. prosince 2021 - sebráno 2 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 2. května 2022 - sebráno 4,2 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 26. září 2022 - sebráno 3,7 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 4. dubna 2023 - sebráno 2,8 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 18. září 2023 - sebráno 2,1 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 15. ledna 2024 - sebráno 1,65 tuny starého papíru

Aktuální informace k sběru papíru 
Momentálně jsou výkupní ceny sběrového papíru velmi nestabilní, aktuální výkupní cena je 1,- Kč/kg. Další důležitou podmínkou je minimální množství papíru v jednom odvozu 3 tuny (bez kartonů), pokud je množství papíru nižší než tato hmotnost, jde celé množství na úhradu nákladů na dopravu, tedy v takovém případě UR nedostane za sebraný papír žádné finanční prostředky. Jde o velmi tvrdé podmínky, ale bohužel lepší nikdo nenabízí. Organizování bleskových sběrů bude tedy méně časté, abychom pokud možno sebrali vždy alespoň požadované 3 tuny papíru.

Děkujeme za vaši podporu a pomoc. 

Škola

Anketa

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov