Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Rada školy a Unie rodičů

Rada školy

Počátky činnosti Rady školy při Základní škole v Trhovém Štěpánově spadají do školního roku 2000/2001. Tehdejší obecní zastupitelstvo zřídilo Radu školy na svém zasedání dne 16.5. 2000. Nový školský zákon, který vešel v platnost 1.1. 2005, změnil statut doposud nepovinných rad škol na povinné. Nová Rada školy byla tak zřízena rozhodnutím zastupitelstva Obce Trhový Štěpánov v roce 2005. Bylo schváleno, že v devítičlenné Radě školy budou tři zástupci zřizovatele školy, tři zástupci rodičů a tři zástupci pedagogického sboru.

Rada školy je samosprávným orgánem, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy a dalším osobám účastnit se správy školy. Funkční období členů Rady školy jsou tři roky. V čele rady stojí předseda zvolený nadpoloviční většinou všech členů rady. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Zákon dává školským radám poměrně široké pravomoci

a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření školy
c)schvaluje školní řád a navrhuje změny
d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e)projednává inspekční zprávy ČŠI
f)vyjadřuje se ke koncepčním záměrům školy, ke jmenování a odvolání ředitele školy
g)projednává s ředitelem školy připomínky a stížnosti zákonných zástupců žáků školy
Rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší většinou jejich přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O jednání Rady školy pořizuje záznam člen rady pověřený Radou školy. Rada školy se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby.

Složení Rady školy ve školním roce 2021/2022

Členové Rady školy

Zástupci zřizovatele školy

 • Bc. Štěpánka Bézová
 • Josef Korn
 • Miroslav Petrásek

Zástupci pedagogického sboru

 • Mgr. Jan Balšánek
 • Ludmila Kulíková
 • Mgr. Monika Mendová

Zástupci zákonných zástupců žáků

 •  
 • Stanislava Nácovská
 • Hana Vošická

Předsedkyně Rady školy

 • Mgr. Monika Mendová

Unie rodičů

Unie rodičůUnie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov byla ustavena v červnu 2009 a je nástupnickou organizací Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ Trhový Štěpánov. Cílem této organizace je prosazovat zájmy žáků a jejich rodičů a  další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání žáků školy. Dále pomáhá škole v oblasti ekonomické, materiálního zabezpečení a hospodářské činnosti. Sdružení také projednává s ředitelem školy koncepci výchovně-vzdělávací činnosti, podmínky zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální, otázky provozu školy a zabývá se rovněž možnostmi sponzorování školy, pomocí sociálně slabším jedincům a podporou talentovaných žáků. 

Členy sdružení mohou být rodiče současných i bývalých žáků, pedagogičtí pracovníci školy a další fyzické osoby, kromě současných žáků školy. Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada všech členů, která se schází jednou ročně. Činnost sdružení řídí Rada volená Valnou hromadou vždy na jeden školní rok. Rada je dvacetičlenná (podle počtu tříd). Členem Rady je také ředitel školy. Rada se schází nejméně jednou za školní rok a ze svého středu volí předsedu a pokladníka.

Také v letošním školním roce plánuje Unie rodičů ve spolupráci se ZŠ Trhový Štěpánov, MěÚ Trhový Štěpánov a místními organizacemi (TJ Sokol Trhový Štěpánov, SDH Trhový Štěpánov, Organizace 5. prosince) pořádání různých akcí např. Lampiónový průvod a Ples Unie rodičů nebo účast na Vánočních trzích a Vítání léta s jarmarkem.

Kontaktní údaje

Unie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov
Sokolská 256
Trhový Štěpánov 257 63
IČO: 26554135

Předseda Unie rodičů

 • Pavla Kořínková

Pokladník

 • Bohumil Boušek

Třídní důvěrníci 2021/2022

 • 1. třída Noemi Hejzlarová
 • 2. třída Barbora Červová, Pavla Kořínková
 • 3. třída Anna Setničková, Andrea Píchová
 • 4. třída Olga Gronychová
 • 5. třída Radka Rulfová, Veronika Bernášková
 • 6. třída Nataša Štollová, Lucie Vrábelová
 • 7. třída Ilona Veselá
 • 8. třída Pavel Kupsa, Stanislava Nácovská 
 • 9. třída Iveta Halamová

Fotografie z akcí Unie rodičů 2021/2022
Drakiáda
Lampionový průvod

Zápis ze schůzky Unie rodičů 11.3. 2019
Zápis ze schůzky Unie rodičů 24.4. 2019
Zápis ze schůzky Unie rodičů 24.10. 2019
Zápis ze schůzky Unie rodičů 8.3. 2022

Bankovní kniha-stav k 30.4. 2019
Pokladní kniha-stav k 16.5. 2019

Informace k činnosti kroužků v nástavbě školy

Unie rodičů projednala na své poslední schůzce stížnosti rodičů na poplatky za zájmové kroužky konané v nástavbě ZŠ, bylo rozhodnuto, že:

-poplatky pro další školní rok budou kalkulovány s ohledem na finanční požadavky vyučujících, materiálovou náročnost daného kroužku a počet dětí v daném kroužku

-při vypisování zájmových kroužků pro další školní rok bude zveřejněna i věcná náplň těchto kroužků, aby rodiče žáků ZŠ i žáci samotní měli představu o tom, co se v daném kroužku dozvědí a naučí

-nebude-li se daný kroužek moci konat alespoň v 80% ze všech možných hodin v rámci jednoho pololetí díky překážce na straně vyučujícího, budou mít děti v tomto kroužku nárok na vrácení poměrné části zaplaceného poplatku (případně převedení tohoto přeplatku na další pololetí), vyúčtování bude provedeno vždy ke konci pololetí

-úhrada poplatku za angličtinu ve 4. třídě za 1. pololetí je tímto považována za úhradu na celý školní rok 2021/2022, důvodem je větší počet neodučených hodin v tomto kroužku, již zaplacené poplatky za 2. pololetí budou vráceny

Informace ke sběru papíru

bleskový sběr papíru 1. října 2019 - sebráno 3,4 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 9. prosince 2019 - sebráno 4,16 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 2. března 2020 - sebráno 3,72 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 5. října 2020 - sebráno 4,68 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 8. března 2021 - sebráno 4,1 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 7. června 2021 - sebráno 2,75 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 20. září 2021 - sebráno 2,1 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 13. prosince 2021 - sebráno 2 tuny starého papíru
bleskový sběr papíru 2. května 2022 - sebráno 4,2 tuny starého papíru

Informace o průběhu sběru papíru od vedení Unie rodičů (listopad 2019)

V minulých letech byl sběr starého papíru poměrně značným zdrojem příjmu Unie rodičů, bohužel zhruba před rokem a půl začala výkupní cena papíru klesat a situace došla až tak daleko, že jsme za odvoz starého papíru zaplatili více než byla cena vykoupeného starého papíru a kartonu.  Tato situace nás vedla ke změně výkupní organizace, a tak od poloviny  školního roku 2018/2019 spolupracujeme s firmou FII Group Benešov, která výkupní ceny papíru držela na velmi slušné úrovni a navíc výkup nejen starého papíru, ale i dalších druhotných surovin organizuje jako soutěž škol s možností vyhrát hodnotné ceny pro žáky škol s největším objemem vykoupených surovin. Bohužel ani tato firma není schopná ovlivňovat trh s druhotnými surovinami, na kterém v globálním měřítku, stejně jako v jiných oblastech podstatným způsobem diktuje podmínky Čína, kam se velké procento starého papíru sebraného nejen v ČR, ale v celé Evropě vyváží. Čína ovšem začala v roce 2017 regulovat dovoz starého papíru a těmito limity pravidelně způsobuje obrovské výkyvy v cenách této suroviny. V posledních týdnech se tato situace výrazně podepsala na výkupní ceně odpadového papíru i v ČR a dopadla i na bleskové sběry papíru pořádané Unií rodičů a Základní školou v Trhovém Štěpánově. Situace z předchozích let se tak opakuje a výkupní cena se dostává na úroveň, která nepřináší kýžený výsledek, tedy finanční prostředek pro Unii rodičů. Zde vývoj výkupní ceny: 
Směs papíru a karton 
Červen 2019        2,10 Kč     1,00 Kč
Říjen 2019            1,50 Kč     0,50 Kč
Listopad 2019      1,20 Kč     0,00 Kč
Bleskové sběry papíru budeme ale pořádat i nadále, jednak díky tomu, že firma FII Group nám neúčtuje dopravu, takže výkup je vždy pouze plusovou položkou a také především proto, že si vážíme podpory vás rodičů, kteří starý papír pravidelně schraňují a v rámci bleskového sběru podporují žáky ZŠ. Věříme, že vývoj na světovém trhu s odpadovým papírem se v blízké době opět překlopí do větší poptávky a tato naše aktivita bude více rentabilní. 
 
Děkujeme za vaši podporu a pomoc. 
Dne: 25.11.2019     B. Boušek, hospodář Unie rodičů