Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Současnost

Naše škola se nachází na okraji Trhového Štěpánova v relativně bezpečném a čistém prostředí v těsné blízkosti mateřské školy. Je školou venkovského typu. Kapacita školy je 270 žáků. Ředitelkou školy je od školního roku 2009/2010 Mgr. Květa  Kuželová.  Pedagogický sbor tvoří v současné době  21  zaměstnanců, z toho 4 muži. Ve školní družině pracují tři vychovatelky a v 1., 2., 3., 4., 5., a 7. třídě 7 asistentek pedagoga. O hladký chod školy se dále starají hospodářka školy, správní zaměstnanci a kuchařky ve školní jídelně. Funkci výchovného poradce zastává v současnosti Mgr. Petr Dymák (konzultační hodiny pátek 8.00-10.00 a dále podle dohody), školním metodikem prevence je Mgr. Martin Vrbický (konzultační hodiny pondělí 13.00-15.00 a dále podle dohody), ICT koordinátorem byl jmenován Mgr. Jan Balšánek, koordinátorkou ŠVP je Mgr. Martina Nováková a správkyní žákovské knihovny rovněž Mgr. Martina Nováková (výpůjční doba pondělí 13.00-14.00, dále dle dohody). Koordinátor enviromentální výchovy je Mgr. Petr Dymák. Funkci školního speciálního pedagoga zastává Mgr. Lucie Kakosová (konzultační hodiny středa 10.55-11.40).

Výuka probíhá ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu s názvem „ZŠ TŠ – Škola pro život“. V letošním roce zasedlo do lavic v září téměř 230 dětí. Škola má k dispozici 12 učeben, z nichž 7 je také odbornými pracovnami. V každé třídě je k dispozici moderní vybavení (počítač, projektor a projekční plátno), které umožňuje využití multimediálních prvků ve výuce. Potřebám školy dále slouží pracovna výpočetní techniky, cvičná kuchyňka, dílny, čítárna, žákovská knihovna, družina, několik kabinetů a tělocvična. V budově základní školy je také školní jídelna, která je však samostatným právním subjektem. V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce části půdních prostor, kde vznikly nové učebny pro volnočasové aktivity. Jedná se o jazykovou, přírodovědnou a počítačovou učebnu. Jedna místnost je zařízena jako řezbářská dílna. Škola má bezbariérový přístup, který zahrnuje také výtah.

V těsném sousedství školy je zrekonstruované fotbalové hřiště, na které byl položen nový umělohmotný povrch. Na místě bývalé školní zahrady vznikl v 1. polovině roku 2011 zcela nový sportovní areál, jehož součástí je hřiště na malou kopanou, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis a další míčové hry, kurt na plážový volejbal, atletická dráha s doskočištěm, ohniště s posezením a dětské hřiště (houpačky, lezecká pyramida, lanová dráha, skluzavka, …). Výstavbu tohoto areálu zajišťoval a spolu se Středočeským krajem financoval Městský úřad Trhový Štěpánov. 

S výukou cizích jazyků začínáme již ve 3. třídě. Nejprve se děti učí anglický jazyk a s přechodem na 2. stupeň se od 6. třídy učí základům německého jazyka. Nedílnou součástí výuky je výpočetní technika. Děti využívají možnosti pracoven výpočetní techniky nejen během informatiky, ale také v hodinách ostatních předmětů. Samozřejmostí je připojení na internet. 

Základní škola nabízí svým žákům rovněž pestrou nabídku mimoškolních akcí. Ve 2. a 3. třídě mají žáci bezplatný výcvik v rozsahu 10 lekcí. Jedna lekce jsou 2 vyučovací hodiny. Každé dva roky se žáci  účastní týdenního lyžařského výcvikového kurzu. Děti se ve škole mohou zapojit do činnosti mnoha kroužků vedených učiteli nebo rodiči. Namátkou uveďme sportovní kroužky, hasičský kroužek, keramika atd. Jako nepovinný předmět nabízí škola také náboženství, jehož výuku zajišťuje katolická fara. Naše škola rovněž spolupracuje se ZUŠ Zruč nad Sázavou, která v prostorách školní budovy vyučuje předměty hudebního a výtvarného oboru. Často jsou také navštěvovány vzdělávací programy vlašimského ekocentra. Ve škole dále funguje Klub mladých čtenářů a Klub mladých diváků. Naši žáci mají dále příležitost účastnit se různých jednodenních i vícedenních školních akcí (poznávací a sportovní výlety, historické exkurze, návštěvy Ekocentra ve Vlašimi, burza středních škol, adaptační kurzy, …). Talentované děti mají možnost zapojit se do vědomostních a sportovních soutěží. Ve škole  rovněž funguje žákovská samospráva. 

Škola umožňuje integraci žáků se specifickými poruchami učení, dětí s odlišným mateřským jazykem  nebo přítomnost asistenta pedagoga ve třídách s dětmi se specifickými poruchami učení.

Při škole pracuje Rada školy a Unie rodičů. Škola také spolupracuje s místními organizacemi (Unie rodičů, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Organizace 5. prosince) na pořádání mimoškolních akcí pro děti.

Zřizovatelem naší školy, která si připomněla v roce 2021 70 let od otevření současné školní budovy, je město Trhový Štěpánov a škola má od 1. ledna 2003 vlastní právní subjektivitu.

Škola

Anketa

Město Trhový Štěpánov

Město Trhový Štěpánov

PROJEKT MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov

Moderní vzdělávání v ZŠ Trhový Štěpánov