Menu
ZŠ Trhový Štěpánov
Základní škola Trhový Štěpánov

Vnitřní řád školní jídelny

                                                     Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna Trhový Štěpánov, příspěvková organizace

Sokolská 256, 257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 709 98 566

Telefon: 317 851 276

E-mail: sj.trhstep@gmail.com

Zřizovatelem Školní jídelny Trhový Štěpánov,příspěvkové organizace je Město Trhový Štěpánov,

Dubějovická 269,257 63 Trhový Štěpánov                                                  

1. Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č.107/2005 Sb.,

vyhláškou č.602/2006 Sb. o hygieně, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb.

Dále se stravování ve školní jídelně řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu

na nákup potravin a spotřebním košem.

Školní jídelna v hlavní činnosti zajišťuje stravování dětem MŠ a žákům ZŠ v době pobytu ve školském zařízení a škole.

V doplňkové činnosti, která je v souladu se zřizovací listinou, zajišťuje stravování pro cizí strávníky (zaměstnanci MŠ a ZŠ, důchodci, pracovníci firem).

Provozní doba školní jídelny

6,00 -14,30 hod.

Výdej obědů 10,50 – 13,15 hod.

Výdej pro žáky a pracovníky ZŠ 11,30 – 13,15 hod.

Výdej pro cizí strávníky (do jídlonosičů i ke konzumaci ve ŠJ) 10,50 – 11,10 hod.

Odvoz obědů a svačin pro děti MŠ a zaměstnance MŠ (do vlastních termonádob) 8,30 hod., 11,00 hod, 13,50 hod.

Do skleněných nádob se jídlo nevydává.

2. Odhlašování a přihlašování stravnéh

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. je žákovi poskytováno školní stravování  (tzv.dotované stravné)

v době školního vyučování a pobytu v mateřské škole.

Každý strávník musí být řádně přihlášen formou písemné přihlášky. Strávník je povinen nahlásit jakoukoliv změnu v kanceláři školní jídelny (změnu účtu, ukončení stravování).

Obědy se odhlašují den předem, v případě nemoci do 7,00 hod téhož dne telefonicky nebo e-mailem.

V případě prvního dne nemoci je oběd žákovi vydán a v dalších dnech je povinen obědy odhlásit. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. V době prázdnin, případně mimořádného dne ředitelského volna, mají žáci automaticky obědy odhlášené. Děti v mateřské škole (zákonní zástupci) odhlašují celý den v případě nepřítomnosti v MŠ.

3. Placení stravného

Placení stravného se provádí u žáků zálohově a u ostatních stravovaných strávníků doplatkem. Každý strávník je povinen mít zaplacené stravné na následující měsíc včas.

Platby stravného
inkasem k 25. v mě
převodem na účet do 10. v měsíci
hotově v kanceláři do 10. v měsíci

Ukončí-li strávník stravování ve ŠJ v průběhu školní docházky, je povinen tuto skutečnost   nahlásit v kanceláři ŠJ.

4. Provoz školní jídelny

Vstup do školní jídelny mají pouze ti, kteří se zde stravují.

Každý strávník je povinen respektovat pokyny pracovníků školní jídelny, kteří provádí dohled při výdeji obědů a jsou oprávněni vykázat z jídelny osoby, kteří se zde nestravují.

Dozor dětí v MŠ provádí přítomný pedagogický pracovník.

Provozní doba školní jídelny: 6:00 – 14:30 hod.

Výdej obědů: 10,50-13:15 hod.

  • pro žáky a pracovníky školského zařízení od 11,30 do 13:15 hod.
  • pro cizí strávníky od 10:50-11:10 hod.

Mateřské škole je strava dovážena.

Výdej stravy v MŠ    přesnídávka  8,45- 9,05 hod.

                         oběd             11,25-12,00 hod.

                         svačina          14,00-14,20 hod.
Nevolnost, úraz, hygienické nebo technické závady hlásí strávník okamžitě vedoucí školní jídelny. Úraz bude zapsán do knihy úrazů.
Pracovnice školní jídelny budou dbát o řádné dodržování technologických a hygienických norem při přípravě pokrmů, budou dodržovat stanovené normativy (gramáže pokrmů, spotřební koš).

Během výdejní doby zajišťuje úklid stolů a jídelny provozní pracovnice kuchyně (rozbité nádobí, rozlitý nápoj, apod.) a odpovídá za čistotu během výdejní doby. Každý strávník má možnost po vstupu do jídelny si umýt ruce. U výdejního okénka si odebere příbor, tác a bude mu vydán oběd. Nápoj si nalije každý sám.

Strávník je povinen se chovat při stravování ukázněně a ohleduplně k ostatním strávníkům a personálu školní jídelny v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Po konzumaci oběda strávník odnese použité nádobí. Stravu není možné z jídelny vynášet.

Strávníci budou zacházet ohleduplně s majetkem školní jídelny podle §30 odst.1, školského zákona. Náklady za škody způsobené úmyslným poškozováním zařízení (nádobí, vybavení ŠJ) musí strávník uhradit po domluvě s vedoucí ŠJ.

5.  Jídelní lístek

Jídelní lístek  na aktuální týden je  vyvěšen na nástěnkách ve školní jídelně a na chodbě školní jídelny, na webových stránkách ZŠ. Jídelní lístek MŠ je na nástěnce v chodbě MŠ a webových stránkách MŠ.

Jídelní lístek může být změněn  v závislosti na dodání potravin, havarijní situaci apod.

         6. Veškeré připomínky a dodatky týkající se jídelního lístku, stravy, technických a                hygienických závad, provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

7. S vnitřním řádem jsou strávníci a zákonní zástupci povinni se  seznámit na nástěnkách školní jídelny a webových stránkách školy, na  nástěnce v MŠ a webových stránkách MŠ.

Tento vnitřní řád platí od 1.9. 2022

Tento  vnitřní řád nahrazuje vnitřní řád z 1.9. 2019

V Trhovém Štěpánově dne 1.9. 2022

Helena Vesecká

vedoucí školní jídelny